Din energipartner
Mi side

Innlogging Elhub

Søk i nettstaden

Vêrvarsel for Gaupne

15:00 - 18:00 -1 ° 0 mm

18:00 - 00:00 -2 ° 0 mm

Værvarsel fra Yr, levert av NRK og Meteorologisk institutt
Skriv ut denne siden

Nettleige næring

Nettleige frå 01.01.2021

Nettleige er prisen pr. kilowattime Luster Energiverk tek for å overføre kraft gjennom sitt eige ledningsnett og fram til deg som forbrukar. Alle prisar er inklusiv forbruksavgift, avgift til energifondet og 25% mva. 

Sommarperiode: Frå 01.05 til 31.10 
Vinterperiode: Frå 01.11 til 30.04 

Tariff T4.
Små verksemder, offentlege kontor m. Fl

Inntakssikringer/Overbelastn.vern inntil 63 A.

Nettleige

Fastbeløp

 kr. 3438,-

Energi øre/kWh sommar

48,11

Energi øre/kWh vinter

49,74


Tariff T41.
 
Små verksemder, offentlege kontor m. Fl.

 

Inntakssikringer/Overbelastn.vern inntil 125 A og effektuttak under 20 kW

Nettleige

Fastbeløp

kr. 4038,-

Energi øre/kWh sommer

48,11

Energi øre/kWh vinter

49,74

 


Tariff T31. 
Verksemder, offentlege kontor, forretningar m.fl. 
Effekt vert utrekna av den høgste timeverdi i månaden.

 

Effektuttak mellom 20 og 200 kW

Nettleige

Fastbeløp

kr. 7938,-

Energi øre/kWh sommer

31,49

Energi øre/kWh vinter

33,11

Effekt kr./kW pr mnd. vinter/sommar

84 / 69

 


Tariff T32.
Verksemder, offentlege kontor, forretningar m.fl. 
Effekt vert utrekna av den høgste timeverdi i månaden. 

 

Effektuttak > 200 kW

Nettleige

Fastbeløp

kr. 9875,-

Energi øre/kWh sommer

31,49

Energi øre/kWh vinter

33,11

Effekt kr./kW pr.mnd  vinter/sommar

84 / 69 

 

 

 


Tariff T3H.
Store verksemder med høgspentmåling. 
Effekt vert utrekna av den høgste månadlege avlesing 

 

Effektuttak 

Nettleige

Fastbeløp

kr. 13500,-

Energi øre/kWh 

29,61

Effekt kr./kW pr.mnd  vinter/sommar

59 / 10

 

 


  

Forbruksavgift til staten er 01.01 2021 16,69 øre/kWh eks.mva.

Til industriføremål (produksjon) er forbruksavgifta 0,546 øre/kWh.

Enovaavgift for hushaldning  er 1 øre/kWh. Med hushaldning meinast einebustadar, leiligheiter, hyblar og fritidsbustadar herunder hytter, setrer,koier ol.

For andre sluttbrukarar enn hushaldning utgjer enovaavgifta 800 kroner/år pr.målepunkt. 

Meirverdiavgift (mva) er 25 %.Elektriske motorar 
Vanlege elektriske motorar inntil 7,5 kW kan ein kople til utan tilleggsavgift dersom anlegget og nettet er dimensjonert for dette. Det er spesielle reglar for motorar over 7,5 kW og for anlegg/apparat med sterk variabel og støytvis last. Ta kontakt med energiverket om slike installasjonar. 

Reaktiv effekt 
Dersom uttaket av reaktiv effekt er større enn 50 % av den aktive effekten (effektfaktor under 0,9), kan vi krevje at kunden anten betrar sin effektfaktor eller betalar eit påslag på 40 %. 

Anleggstilskot 
Me nyttar EBL sin veiledar for utrekning av anleggstilskot. Ta kontakt med energiverket for nærmare informasjon.

 

Tidlegare års tariffar

2017

2018

2019

2020