Din energipartner
Mi side

Innlogging Elhub

Søk i nettstaden

Vêrvarsel for Gaupne
Værvarsel fra Yr, levert av NRK og Meteorologisk institutt
Skriv ut denne siden

Nettleige næring

Nettleige frå 01.01.2019

Nettleige er prisen pr. kilowattime Luster Energiverk tek for å overføre kraft gjennom sitt eige ledningsnett og fram til deg som forbrukar. Alle prisar er inklusiv forbruksavgift, avgift til energifondet og 25% mva. 

Sommarperiode: Frå 01.05 til 31.10 
Vinterperiode: Frå 01.11 til 30.04 

Tariff T4.
Små verksemder, offentlege kontor m. Fl

Inntakssikringer/Overbelastn.vern inntil 63 A.

Nettleige

Fastbeløp

 kr. 3438,-

Energi øre/kWh sommar

44,62

Energi øre/kWh vinter

43,06


Tariff T41.
 
Små verksemder, offentlege kontor m. Fl.

 

Inntakssikringer/Overbelastn.vern inntil 125 A og effektuttak under 20 kW

Nettleige

Fastbeløp

kr. 4038,-

Energi øre/kWh sommer

44,62

Energi øre/kWh vinter

43,06

 


Tariff T31. 
Verksemder, offentlege kontor, forretningar m.fl. 
Effekt vert utrekna av dei 4 høgste månadlege avlesingar.

 

Effektuttak mellom 20 og 200 kW

Nettleige

Fastbeløp

kr. 7938,-

Energi øre/kWh sommer

28,24

Energi øre/kWh vinter

26,67

Effekt kr./kW

844

 


Tariff T32.
Verksemder, offentlege kontor, forretningar m.fl. 
Effekt vert utrekna av dei 4 høgste månadlege avlesingar. 

 

Effektuttak > 200 kW

Nettleige

Fastbeløp

kr. 9875,-

Energi øre/kWh sommer

28,24

Energi øre/kWh vinter

26,67

Effekt kr./kW frå 20 kW-200 kW

844

Effekt kr/kW over 200 kW

369

 


Tariff T3H.
Store verksemder med høgspentmåling. 
Effekt vert utrekna av dei 4 høgste månadlege avlesingar 

 

Effektuttak mellom 20 og 200 kW

Nettleige

Fastbeløp

kr. 13500,-

Energi øre/kWh sommer

26,05

Energi øre/kWh vinter

26,05

Effekt kr./kW

338


  

Forbruksavgift til staten er 01.01 2019 15,83 øre/kWh eks.mva.

Til industriføremål (produksjon) er forbruksavgifta 0,50 øre/kWh.

Enovaavgift for hushaldning  er 1 øre/kWh. Med hushaldning meinast einebustadar, leiligheiter, hyblar og fritidsbustadar herunder hytter, setrer,koier ol.

For andre sluttbrukarar enn hushaldning utgjer enovaavgifta 800 kroner/år pr.målepunkt. 

Meirverdiavgift (mva) er 25 %.Elektriske motorar 
Vanlege elektriske motorar inntil 7,5 kW kan ein kople til utan tilleggsavgift dersom anlegget og nettet er dimensjonert for dette. Det er spesielle reglar for motorar over 7,5 kW og for anlegg/apparat med sterk variabel og støytvis last. Ta kontakt med energiverket om slike installasjonar. 

Reaktiv effekt 
Dersom uttaket av reaktiv effekt er større enn 50 % av den aktive effekten (effektfaktor under 0,9), kan vi krevje at kunden anten betrar sin effektfaktor eller betalar eit påslag på 40 %. 

Anleggstilskot 
Me nyttar EBL sin veiledar for utrekning av anleggstilskot. Ta kontakt med energiverket for nærmare informasjon.