Luster Energiverk Nett fakturerar kundane 6 gonger pr. år

Me har 3 vekers betalingsfrist.

Kundar i Luster Energi Nett som er kraftkunde hjå Luster Energiverk, vert avrekna for nett og kraft på same faktura.

For betaling kan du velgje avtalegiro, ta kontakt med din bank og oppgje ditt KID nr. som du finn på fakturaens girodel nederst til venstre. Ved forfall vert fakturaen trekt direkte på din konto.

Den einskilde bueining eller fritidsbustad skal målast og avreknast kvar for seg.