Luster Energiverk sin etikk byggjer på ei erkjenning av at det er  positiv samanheng mellom god etikk og resultatet til selskapet.

Hovudmålet for Luster Energiverk sine etiske retningslinjer er å skapa felles haldningar til korleis selskapet skal drivast, slik at eigarar, kundar, tilsette, offentlege myndigheiter og så vel samarbeidande som konkurrerande selskap til ei kvar tid har tillit til selskapet sin profesjonalitet og integritet.

Luster Energiverk ynskjer å vera eit selskap der alle:


Luster Energiverk ynskjer å ha eit arbeidsmiljø der alle trivst og gjer ein god jobb ved at alle:


Luster Energiverk ynskjer at selskapet forblir uavhengig ved at alle :


Luster Energiverk ynskjer å ha fornøgde kundar som har tillit til selskapet ved at alle:

Luster Energiverk ynskjer å hindre at konfidensielle opplysningar og opplysningar gjeve i fortrulegheit kjem på avvege ved at alle:

Luster Energiverk ynskjer å sikra ei mest muleg objektiv og upartisk saksbehandling ved at alle: