DLE - Det lokale Eltilsyn. DLE er ein del av det offentlege tilsynsapparatet for elsikkerheit og tilsyn. Verksemda er underlagt Direktoratet for sikkerhet og beredskap (DSB), men høyrer økonomisk og administrativt inn under Luster Energiverk AS.

 

DLE ved Luster Energiverk utfører kontrolltjenester i heile vårt nettområde. Det er blant anna ved periodisk kontroll av elektriske anlegg i bustadar. Det vert også kontrollert nye elektriske anlegg og verksemder vert kontrollert/revidert i henhold til krav i HMS/Internkontrollforskrifta.

 

DLE jobbar også med informasjon og haldningsskapande arbeid, kontroll av eletrisk utstyr samt brannetterforskning. Kontroll av elektriske installasjonar og utstyr i private bustadar, kombinert med informasjon om sikker bruk av elektrisitet.

 

 

Er du klar over at du som eigar/brukar av eit el-anlegg er ansvarleg for at det er i orden? Og at du sjølv må sørge for dokumentasjon på dette?